top of page

เกี่ยวกับเรา

CAP เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร และจดทะเบียนภายใต้ประเทศไทย

งานของเรา

พันธกิจหลักของ CAP คือการสนับสนุนและพิทักษ์สิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย โดยการให้คำปรึกษา การเป็นตัวแทนทางกฎหมายและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่ยื่นขอสถานะต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยตระหนักถึงสิทธิของตนในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ CAP ทำงานกับประชากรผู้ลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย

การบริการทางกฎหมาย

CAP ดำเนินการเป็นตัวแทนทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) โดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย การเตรียมหลักฐาน การค้นหาข้อมูลของประเทศต้นทาง และการร่างเอกสารทางกฎหมาย เพื่อประกอบการยื่นขอสถานะ ซึ่ง CAP ดำเนินงานภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยที่เรียกว่า Nairobi Code of Ethics

การส่งเสริมเชิงนโยบาย

ภายใต้ความร่วมมือและการทำงานร่วมกันกับองค์กรทางกฎหมายและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน CAP ดำเนินงานผลักดันสร้างความคุ้มครองให้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยผ่านความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย และองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในประเทศไทย CAP มุ่งมั่นส่งเสริมความคุ้มครองด้านสิทธิผู้ลี้ภัยในประเทศไทย รวมถึงการเคารพต่อหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย(Non-refoulement)  การรณรงค์การยุติการกักกันผู้เข้าเมือง และการเข้าถึงสุขภาวะอนามัย การศึกษา และการบริการด้านๆ อื่นในประเทศไทย โดย CAP เป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APRRN)

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

CAP มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองและกระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัยในประเทศไทย นอกจากนี้ CAP มีการให้คำปรึกษารายบุคคลแก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย

การคุ้มครอง

CAP ให้บริการด้านการคุ้มครองในประเด็นต่างๆ ที่มีผลต่อผู้ลี้ภัยเขตเมือง รวมทั้งการจับกุมและกักกัน การคุ้มครองเด็ก ความรุนแรงทางเพศ อัตลักษณ์ทางกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย

Please reload

bottom of page