top of page

Internships

CAP ทำอะไร?

CAP หรือ Center for Asylum Protection เป็นโครงการคลินิคกฎหมายของมูลนิธิประชาชนเพื่อประชาชน เราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และผู้ลี้ภัยในเขตเมืองที่ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) กิจกรรมหลักของ CAP คือการให้คำแนะนำ การเป็นที่ปรึกษา และการเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้แก่ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองในการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยต่อ UNHCR นอกจากนี้ CAP ได้ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ระหว่างรอผลการพิจารณาเพื่อไปตั้งรกรากใหม่ที่ประเทศที่สาม

ฝึกงานกับ CAP ทำอะไร?

ผู้ฝึกงานจะได้ทำงานร่วมกับทีมกฎหมาย และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร ผู้ฝึกงานสามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน  ผู้ฝึกงานมีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนผู้ลี้ภัยในเขตเมือง และเยี่ยมผู้ต้องกักในสถานกักตัวคนต่างด้าว อีกทั้งผู้ฝึกงานสามารถค้นคว้าและรวบรวมกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยในเขตเมือง เพื่อส่งเสริมการทำงานขององค์กร

อยากฝึกงานกับ CAP ทำอย่างไร?

  • สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลทั่วไป/นักศึกษา/นิสิต ไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขานิติศาสตร์และ สังคมสงเคราะห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้อย่างน้อยในระดับสนทนา เนื่องจากอาสาสมัครขององค์กรส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

  • ยินดีทำงานร่วมกับกลุ่มเปราะบาง

  • ยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ info@capthailand.org

CAP often works with interns for periods of 6 months or more.  To learn more about an internship, please email a CV and cover letter to info@capthailand.org.

bottom of page